Vyzkoušet zdarma 226 256 081 E-shop
 • Home
 • Podmínky užití

Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK „VPOHODE.CZ“


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky užití internetových stránek „vpohode.cz“ (dále jen „Podmínky“ a „Web“) jsou součástí smluvních ujednání mezi provozovatelem Webu a poskytovatelem služeb dostupných prostřednictvím Webu, společností TAKTIK International s.r.o., IČ 36843954, se sídlem 04011 Košice, Krompašská 510/96, Slovenská republika, podnikající v České republice prostřednictvím TAKTIK International s.r.o., organizační složka, IČ 28495802, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle A, vložce 63932 (dále jen „Poskytovatel“), a uživatelem Webu, který provedl registraci na Webu za účelem užívání Webu (dále jen „Uživatel“).
 2. Tyto Podmínky jsou závazné pro Poskytovatele a Uživatele. Výklad pojmů uvozených v těchto Podmínkách velkým písmenem se řídí čl. 1.1. Obchodních podmínek poskytování služeb společnosti TAKTIK International s.r.o. prostřednictvím internetových stránek „vpohode.cz“ (dále jen „Obchodní podmínky“), dostupných na Webu.
 3. Uživatel provádějící registraci na Webu za účelem vytvoření Uživatelského účtu v rámci odeslání Objednávky odsouhlasí znění těchto Podmínek kliknutím na příslušné pole objednávkového formuláře, na základě seznámení s aktuálním zněním těchto Podmínek. Bez přistoupení na tyto Podmínky není vytvoření Uživatelského účtu a uzavření Smlouvy možné.

2. UŽÍVÁNÍ WEBU

 1. Web slouží k propagaci a poskytování služeb Poskytovatele, spočívajících v poskytování Kurzů ve formě audiovizuálních záznamů přístupných on-line prostřednictvím Webu. Web je Poskytovatelem provozován výhradně za tímto účelem.
 2. Žádná informace obsažená na Webu není návrhem na uzavření Smlouvy. Veškeré informace uvedené na Webu týkající se Kurzů a jejich objednání mají pouze informační a propagační účel. Návrhem na uzavření Smlouvy je vždy až řádně vyplněná a odeslaná Objednávka Uživatele.
 3. Poskytovatel negarantuje úplnost, správnost ani aktuálnost informací přístupných prostřednictvím Webu, včetně obsahové správnosti jednotlivých Kurzů. Poskytovatel neodpovídá za výběr správného Kurzu ve vztahu k potřebám Uživatele, a neodpovídá za škodu, která Uživateli vznikne v důsledku těchto skutečností. Informace obsažené na Webu nenahrazují profesionální poradenství a vzdělávací aktivity ve vzdělávacích zařízeních.
 4. Uživatel bere na vědomí, že informace na Webu mohou obsahovat pravopisné, gramatické nebo faktické chyby. V případě zjištění takové skutečnosti může Uživatel informovat Poskytovatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Poskytovatele umístěnou na Webu.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Web nebo informace na něm obsažené upravit nebo změnit, dočasně přerušit provoz Webu nebo jej zcela přestat provozovat. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za škodu z této skutečnosti Uživateli vzniklou. Poskytovatel však odpovídá za vrácení uhrazené ceny Kurzu, pokud Uživatel cenu Kurzu již uhradil, a před jeho prvním přehráním Poskytovatel přerušil provoz Webu déle než na 3 dny, nebo Web přestal provozovat.
 6. Je-li na Webu umístěn odkaz na stránky provozované třetí osobou, neodpovídá Poskytovatel za obsah takových stránek. Dozví-li se Poskytovatel prokazatelně o protiprávní povaze obsahu stránek provozovaných třetí osobou, odkaz bez zbytečného odkladu odstraní nebo bude jinak přiměřeně reagovat.
 7. Ke správnému a plnohodnotnému užívání Webu je zapotřebí, aby Uživatel používal podporovaný internetový prohlížeč některé z aktuálních verzí, a aby měl internetové připojení odpovídající rychlosti. Dále je ke správné funkci Webu nutné, aby Uživatel přijal cookies za účelem usnadnění přihlašování k Uživatelskému účtu a za účelem uložení některých nastavení. Nakládání s cookies se řídí čl. 6. Obchodních podmínek – Ochrana osobních údajů. Minimální systémové požadavky pro plnohodnotné užívání Webu stanoví Poskytovatel na stránkách Webu.
 8. Uživatel není oprávněn při využívání obsahu Webu používat jakékoli automatizované softwarové prostředky, zejména není oprávněn kopírovat obsah Webu nebo jednotlivých Kurzů, tento obsah vkládat na jiné internetové stránky (embedding, deep linking), připojovat k Webu roboty (zejm. crawlery) mající za účel vytěžování a stahování jeho obsahu nebo jeho zpřístupňování třetím osobám, nebo obcházení podmínek stanovených Poskytovatelem pro zpřístupnění Kurzu (vytvoření Objednávky a Uživatelského účtu, provedení úhrady). Uživatel rovněž není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Webu a implementovat na Web software jakkoli ovlivňující jeho funkce, případně tento software nabízet třetím osobám.

3. AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Obsah Webu včetně audiovizuálního obsahu Kurzů jsou určeny výhradně k zobrazování Uživateli prostřednictvím internetového prohlížeče. Obsah Webu, zejména audiovizuální obsah Kurzů, dále texty a fotografie, podléhají autorskoprávní ochraně, proto je zakázáno tento Web jako celek, nebo jednotlivé texty, fotografie, videa a jiná autorská díla upravovat, zpracovávat za účelem vytvoření odvozených autorských děl, rozmnožovat ani jakoukoliv formou rozšiřovat, ledaže k tomu Poskytovatel udělí výslovný písemný souhlas.
 2. Veškerá majetková autorská práva k obsahu Webu včetně Kurzů vykonává Poskytovatel. Uživatel bere na vědomí, že k výkonu jakýchkoli majetkových autorských práv k obsahu Webu, zejména k pořizování rozmnoženin formou stažení Kurzu, fotografie nebo textu nebo k jejich zpřístupňování třetím osobám, je zapotřebí udělení licence ze strany Poskytovatele. Užíváním Webu ani uzavřením Smlouvy není Uživateli udělena jakákoli licence k výkonu majetkových autorských práv k obsahu Webu, s výjimkou případů, kdy zobrazení určitého obsahu Webu (zejména Kurzu) je technicky možné pouze za předpokladu vytvoření dočasné lokální kopie tohoto obsahu v počítači Uživatele.
 3. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli označení umístěné na Webu (logo nebo slovní názvy) jsou označením, na něž má Poskytovatel nárok z titulu práv k nezapsanému označení nebo z titulu práv k ochranným známkám (dále jen „Chráněná označení“). Uzavření Smlouvy ani užívání Webu nezakládá jakékoli právo Uživatele k užití Chráněných označení Poskytovatele. Jakékoli užití těchto Chráněných označení třetí osobou v obchodním styku je považováno za porušení těchto práv Poskytovatele a tento je oprávněn uplatňovat nároky, které mu umožnují příslušné právní předpisy o nekalé soutěži nebo o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

4. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. Zjistí-li Poskytovatel porušení povinností dle čl. 2.6., 3.2. nebo 3.3. ze strany Uživatele, je oprávněn zrušit Uživatelský účet daného Uživatele a zablokovat jeho IP adresu za účelem zamezení dalším případným registracím Uživatele. V případě zrušení Uživatelského účtu z důvodu dle tohoto článku nemá Uživatel nárok na vrácení ceny Kurzů, uhrazené do zrušení Uživatelského účtu.
 2. Uživatel bere na vědomí, že služby nabízené Poskytovatelem na Webu jsou službami komerčními, a že Web může obsahovat rovněž reklamu Poskytovatele nebo jiných osob. Tato reklama musí být vždy v souladu s právními předpisy týkajícími se regulace reklamy. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli působení reklamy na Uživatele a za jakoukoli škodu, vzniklou Uživateli v souvislosti s umístěním reklamy na Web. Za kvalitu výrobků nebo služeb tvořících předmět reklamy umístěné na Web odpovídá výhradně jejich výrobce nebo distributor.
 3. V případě, že se Uživatel dozví o jakémkoli porušení těchto Podmínek ze strany jiného Uživatele, je povinen o této skutečnosti informovat Poskytovatele na kontaktních údajích uvedených na Webu. Takové jednání Uživatele je považováno za předcházení vzniku škod na straně jiné osoby.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerá práva a povinnosti Uživatele, neupravené těmito Podmínkami (zejména uzavírání Smlouvy a zřízení Uživatelského účtu, ochrana osobních údajů, ukončení Smlouvy a další) se řídí Obchodními podmínkami, a právními předpisy České republiky.
 2. Na provádění jednostranných změn těchto Podmínek ze strany Poskytovatele se vztahuje čl. 7.5. Obchodních podmínek.
 3. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou Uživateli poskytnuty prostřednictvím čl. 7.4. Obchodních podmínek.
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.
 5. Toto znění Podmínek tvoří součást Smlouvy a je účinné dnem 1.12.2017.

Naši lektoři

Kateřina Musilová
Mgr. Kateřina Musilová

Milovnice umění, literatury a cestování. Na střední škole vyučuje český jazyk a literaturu, historii, dějiny umění, profesní komunikaci a vede literární seminář. Je hodnotitelkou ústní i písemné části maturitní zkoušky.

Kateřina Musilová
Petr Glivický,
RNDr. Petr Glivický, Ph.D.

Matematik, pedagog, horolezec. Působil v USA na City University of New York či v Akademii věd ČR. V současnosti vyučuje matematiku a logiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na Vysoké škole Ekonomické v Praze. Má však též zkušenosti s výukou matematiky na druhém stupni ZŠ. Dlouholetý lektor přípravných kurzů na přijímací zkoušky z matematiky a studijních předpokladů a autor úloh přijímačkových testů.

Petr Glivický,
Jana Štěchová
Mgr. Jana Štěchová

Středoškolská učitelka matematiky a tělocviku, vyznavačka sportů v přírodě, skautka. Učila na osmiletém gymnáziu a střední zdravotnické škole, nyní se kromě své rodiny věnuje také přípravě výukových materiálů.

Jana Štěchová

Reference

Kurz nabízí zopakování učiva atraktivní formou, navíc z pohodlí vašeho domova. Obsahuje nejen základní teoretické informace, ale také procvičování a závěrečné testy. Díky tomu je kurz maximálně efektivní.

 

Videokurz nabízí komplexní přípravu na přijímací zkoušky. Žáci si mají možnost zopakovat učivo v předepsaném rozsahu, nic míň, ale hlavně nic víc - pozornost je soustředěna na látku, která se v přijímacích zkouškách objeví.

 

Matematika má tu nevýhodu, že když z ní nějakou část zapomenete, bude vám v některé jiné části chybět. Lekce v tomto kurzu vám pomohou si všechny základní poznatky z matematiky osvěžit tak, abyste se dalšího studia nemuseli bát.

 
Máš kód?
Zavřít
Upozornění
Zavřít
Registrace

Stačí se zaregistrovat na náš portál a můžeš se podívat na ukázky všech našich kurzů.

Informace

Bohužel, ještě pro Vás nemáme připravené výukové rozhraní, kde byste se mohli podívat na to, jak výuka probíhá.

Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík